حمید سبزی متولد تبریز تحصیل در رشته شبکه و نرم افزار.

تهیه و ارائه آموزش های اختصاصی برای آفاتیم.

فعالیت در زبان های c# ، php ، html

ارائه خدمات اینستاگرام.

 ارائه خدمات و ساخت ربات در  تلگرام.

طراح گرافیک.