نحوه تشخیص شماره‌سریال کامپیوتر با استفاده از پاورشل